Ryšio priemonių stebėjimas

Ryšio priemonių stebėjimas reiškia jūsų asmeninės informacijos, kurią perduodate telefonu, elektroniniu paštu, taip pat kuri susijusi su interneto naudojimu, rinkimą, įrašymą ir saugojimą.

Stebėjimo veiksmai gali būti šie (pateikiamas sąrašas nebaigtinis):

  • sisteminis elektroninio pašto pranešimų registravimas ir skaitymas
  • informacijos apie peržiūrėtus interneto puslapius rinkimas, įskaitant apsilankymo juose datą, laiką ir trukmę
  • pokalbių telefonu įrašymas ir perklausymas
  • duomenų analizė, kuria remiantis parengiamos išvados, duomenų kaupimas duomenų bazėse ar bylose ir duomenų saugojimas tam tikrą laikotarpį

Stebėjimo tikslas

Darbdaviams leidžiama sukurti ir vykdyti informacijos, perduodamos ryšio priemonėmis, stebėjimo politiką teisėtais tikslais. Toks teisėtas tikslas gali būti darbdavio komercinių paslapčių apsauga nuo neteisėto jų atskleidimo konkuruojančioms bendrovėms arba darbdavio nuosavybės apsauga nuo perteklinio jos naudojimo darbuotojo asmeniniams tikslams ar net vagystės.

Stebėjimas, apie kurį turi būti pranešta iš anksto

Atsiminkite, kad jūsų darbdavys privalo pranešti jums apie stebėjimo kontrolę ir kad turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, surinktais stebėjimo proceso metu. Tačiau išimtiniais atvejais šios informacijos atskleidimas ir jūsų sutikimo gavimas neprivalomas, nes jūsų išankstinis įspėjimas apie tai, kad esate stebimi, gali sukliudyti pasiekti teisėtą tikslą. 

pavyzdys Jeigu darbdavys įtaria, kad kas nors kitai bendrovei perduoda konfidencialaus pobūdžio duomenis, pavyzdžiui, komercines paslaptis, arba vagia įmonės inventorių, slaptas įtariamų darbuotojų stebėjimas kurį laiką galėtų būti tinkama priemonė siekiant patvirtinti įtarimus. 

Faktas, kad jūsų darbdavys moka už visas paslaugas ar kad jam priklauso visa įranga / prietaisai, nereiškia, kad jis gali visiškai kontroliuoti jūsų privatumą. Tačiau darbdaviams leidžiama turėti vidaus taisykles ir tvarką, kaip darbuotojai turėtų darbo vietoje naudotis ryšio priemonėmis bei internetu. Pavyzdžiui, galima blokuoti tam tikras interneto svetaines.

Kokios žmogaus teisės gali būti pažeistos?

Stebėjimas, kurį vykdo darbdavys jūsų darbo vietoje, varžo jūsų teisę į privatų gyvenimą. Tačiau tik neteisėtas stebėjimas gali lemti jūsų teisės į privatų gyvenimą pažeidimą. Atsiminkite, kad yra saugomi abu šie aspektai: 

  • jūsų ryšio priemonėmis perduodama informacija ir interneto naudojimas, kurie yra tiesiogiai susiję su tarnybinių pareigų vykdymu
  • jūsų veiksmai, skirti privatiems poreikiams, išskyrus atvejus, kai sutikote su darbdavio tvarka nenaudoti darbo kompiuterio, telefono ir kitų prietaisų privačios informacijos perdavimui ir naršymui internete

Ar ryšio priemonių stebėjimas vykdomas teisėtai?

Toliau pateikti klausimai padės įvertinti, ar teisėtai vykdomas ryšio priemonių stebėjimas ir ar pakankamai paisoma jūsų privatumo. Jeigu į bent vieną iš pateikiamų klausimų atsakysite neigiamai, jūsų privatumas galėjo būti pažeistas. Tokiu atveju turite teisę skųstis. Skaitykite daugiau apie apskundimo tvarką.

Ar ryšio priemonių stebėjimą leidžia įstatymai?

Ryšio priemonių stebėjimas turi būti teisiškai pagrįstas. Konkrečiai kalbant, jis gali būti vykdomas tik Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytais atvejais.

pavyzdys Jūsų darbdavys parengė ir patvirtino vidaus taisykles, kuriose nustatyta, jog pokalbiai telefonu su bendrovės klientais yra įrašomi ir nagrinėjami, siekiant pagerinti klientų aptarnavimą.

Jeigu ryšio priemonių stebėjimas neatitinka įstatymuose nustatytų atvejų, tokie veiksmai yra neteisėti ir jais gali būti pažeista jūsų teisė į privatų gyvenimą. Tokiu atveju nereikia gilintis į kitus klausimus. 

Ar ryšio priemonių stebėjimu siekiama teisėto tikslo?

Ryšio priemonių stebėjimu darbo vietoje turi būti siekiama apsaugoti kitus teisėtus interesus. Šie teisėti interesai gali būti tokie:

  • darbdavio interesas užtikrinti, kad jo darbuotojas tarnybines funkcijas atliktų saugiai ir produktyviai
  • darbdavio teisė apsaugoti savo nuosavybę, kad darbuotojas nesinaudotų nuosavybe asmeniniais tikslais ar nevogtų darbdavio suteiktų priemonių
  • darbuotojo sveikatos apsauga
Ar ryšio priemonių stebėjimas būtinas?

Ryšio priemonių stebėjimas darbo vietoje turi būti būtinas ir tinkamas teisėtam tikslui pasiekti. Surinkta informacija turi būti svarbi ir aktuali, kad būtų pasiektas ryšio priemonių stebėjimo tikslas. 

Norėdami sužinoti, ar ryšio priemonių stebėjimas būtinas, turite atsakyti šiuos klausimus:

a) Ar viršyta stebėjimo taikymo sritis? Kitaip kalbant, ar buvo renkami papildomi duomenys, kurie nebūtini teisėtų interesų apsaugai?

Darbdavys gali rinkti ir tvarkyti tik tuos duomenis, kurie tiesiogiai susiję su problemomis, kuriuos darbdavys nori išspręsti. Negalima rinkti perteklinių duomenų. Pavyzdžiui, jeigu bendrovė laikosi tvarkos įrašinėti pokalbius telefonu su klientais, siekiant pagerinti bendrovės paslaugų kokybę, jūsų privačių pokalbių įrašinėjimas be jūsų žinios būtų perteklinis veiksmas, neatitinkantis pirminio tikslo.

b) Ar surinkti duomenys buvo toliau tvarkomi tikslais, kurie nebuvo nustatyti iš pradžių?

Jeigu jūsų duomenys buvo tvarkomi ne iš pradžių numatytais tikslais, reikalingas jūsų sutikimas.  

c) Ar duomenys buvo saugomi ilgiau nei būtina? 

Įrašai gali būti saugomi tik tam tikrą laiką, išskyrus atvejus, kai jie naudojami teisėtais tikslais, pavyzdžiui, nelaimingo atsitikimo tyrimui. Įrašai turi būti ištrinti praėjus nustatytam laikotarpiui ir / arba tada, kai jų nebereikia pirminiam tikslui.

d) Ar buvo alternatyvių, mažiau ribojančių priemonių, kuriomis buvo galima gauti reikiamą informaciją? 

Tokia priemonė gali būti prašymas, kad darbuotojai patys tiesiogiai pateiktų aktualią informaciją.

Ar ryšio priemonių stebėjimas yra proporcingas?

Būtina suderinti konkuruojančius interesus – jūsų teisę į privatų gyvenimą ir teisėtus darbdavio interesus, randant teisingą pusiausvyrą. Turi būti aiškiai pagrįsta, kodėl kitų interesai tam tikru atveju nusveria jūsų teises ar atvirkščiai.

Teismas užduotų šiuos klausimus dėl interesų derinimo: 

a) Kiek laiko stebimos ryšio priemonės? Ar jos stebimos sistemingai? 

Jeigu ryšio priemonės buvo stebimos ilgą laiko tarpą ir sistemingai, jūsų teisė į privatų gyvenimą buvo apribota daugiau. Jeigu stebėjimas daugiau nereikalingas teisėtam tikslui pasiekti, jis turi būti nedelsiant nutrauktas.

b) Kas galėjo susipažinti su darbdavio duomenimis? Ar duomenys buvo atskleisti kitiems asmenims?

Su jūsų įrašytais duomenimis gali susipažinti tik tie žmonės darbo vietoje, kurių tarnybinės funkcijos yra susijusios su ryšio priemonių stebėjimu ir / arba darbuotojo duomenų tvarkymu. Šiuos duomenis galima naudoti svarstant drausminę atsakomybę.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma