Jeigu juridinis ar fizinis asmuo naudoja jūsų asmens duomenis, tokie veiksmai varžo jūsų teisę į privatų gyvenimą, tiksliau, vieną iš jos aspektų – teisę kontroliuoti savo asmeninės informacijos naudojimą. Siekdami tokiais atvejais optimaliai jus apsaugoti, duomenų naudotojai privalo tvarkyti jūsų duomenis teisėtai ir laikytis tam tikrų įsipareigojimų dėl tinkamo duomenų tvarkymo.

Teisėtas duomenų tvarkymas

Kiekvienas su duomenų tvarkymu susijęs veiksmas varžo jūsų privatumą. Tačiau, jeigu duomenys tvarkomi teisėtai, šie veiksmai nepažeidžia jūsų teisės į privatų gyvenimą. Kad duomenų tvarkymas būtų teisėtas, jis turi atitikti tam tikrus kriterijus

Teisingas ir skaidrus duomenų tvarkymas

Teisingas ir skaidrus duomenų tvarkymas reiškia, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi skaidriai ir teisingai. Skaidrumą galima užtikrinti pranešant jums apie jūsų duomenų tvarkymo tikslą:

  • kokio pobūdžio duomenys bus (yra) tvarkomi
  • kokiais tikslais duomenys bus (yra) tvarkomi

Jums taip pat turi būti pranešta, kas tvarko jūsų duomenis ir kaip galite susisiekti su šia institucija ar asmeniu norėdami gauti prieigą prie savo duomenų arba pateikti klausimą ar prašymą. 

Turite teisę bet kada gauti prieigą prie savo duomenų ir su jais susipažinti. Slaptas duomenų tvarkymas yra draudžiamas. Tačiau įstatyme gali būti numatytos išimtys, pavyzdžiui, kai vykdoma operatyvinė veikla nežinant asmeniui.

Duomenų tvarkymo tikslas

Jūsų duomenys gali būti tvarkomi tik konkrečiais ir teisėtais tikslais, kurie nustatomi prieš pradedant duomenų tvarkymo procesą. Jūsų duomenys gali būti naudojami kitais tikslais arba perduodami kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims tik įstatymų numatytais atvejais arba gavus jūsų sutikimą. 

pavyzdys Asmens duomenis naudoti kitam tikslui leidžiama tik tuo atveju, jeigu tai nepažeidžia asmens teisių ir yra būtina mokslinių ar statistinių tyrimų tikslais. Be to, duomenų naudotojas privalo atskleisti asmens duomenis valstybinėms institucijoms tam tikrais įstatymuose numatytais atvejais, pavyzdžiui, jeigu esate įtariami padarę nusikaltimą. 

Duomenų saugojimo trukmė

Jūsų duomenys negali būti saugomi ilgiau negu būtina tikslams, kuriems buvo renkama ir tvarkoma informacija apie jus. Šiuos tikslus įgyvendinus, duomenys turi būti sunaikinti.

Jeigu manote, kad duomenų naudotojui nebėra reikalo saugoti jūsų asmens duomenų, galite paprašyti juos sunaikinti. Tačiau, vadovaujantis įstatymo nuostatomis, jūsų duomenys gali būti saugomi, kad ateityje būtų galima juos panaudoti moksliniams, istoriniams ar statistiniams tikslams ir valstybiniams archyvams. 

Duomenų aktualumas ir tikslumas

Duomenų naudotojai privalo rinkti ir tvarkyti tik aktualius ir tikslius asmens duomenis, kurie glaudžiai siejasi su tikslu, kuriam buvo reikalinga šiuos duomenis tvarkyti. Duomenys negali būti neužbaigti, pasenę ar neteisingi. Pasikeitus jūsų asmens duomenims, galite paprašyti duomenų naudotojo juos ištaisyti ir atnaujinti.

Duomenų minimalizavimas

Duomenų minimalizavimas reiškia tai, kad duomenų naudotojai gali tvarkyti tik tokius asmens duomenis, kurie yra tikrai būtini, kad būtų pasiekti tie tikslai, kuriais yra tvarkomi duomenys.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma