Siekiant užtikrinti jūsų saugumą pataisos įstaigoje:

  • įstaigos darbuotojai turi gerbti jūsų teises ir orumą. Jie negali naudotis savo įgaliojimais, žodžiu ar fiziškai priekabiauti bei piktnaudžiauti
  • įstaigos darbuotojai turi apsaugoti jus nuo kitų kalinių, kurie gali priekabiauti ar pakenkti
  • turite pareigą, kad išvengtumėte galimo konflikto, įspėti įstaigos darbuotojus ar administraciją

Įstaigos darbuotojų elgesys

Pataisos įstaigos darbuotojai turi tam tikrą valdžią. Todėl jie turi ją įgyvendinti pagal įstatymą, neutraliai ir be asmeniškumo. Tai reiškia, kad įstaigos darbuotojai privalo gerbti jūsų žmogaus teises savo darbu ir elgesiu, nepriklausomai nuo to, kas esate, ir nusikaltstamų veikų, kurias galėjote padaryti.

Paprastai tai reiškia, kad jie negali kankinti, naudoti per daug jėgos prieš jus ir elgtis nehumaniškai ar žeminančiai. Toks elgesys gali apimti fizinį ar žodinį priekabiavimą ir žeminimą, pavyzdžiui, tęstinis žeminančios kalbos vartojimas, jūsų teisių neigimas, bereikalingos kūno apžiūros ar bausmės metodai, kuriuos įstatymai ir žmogaus teisių principai draudžia.

Išimtys

Yra išskirtinių situacijų, kai pataisos įstaigos darbuotojai gali nubausti kalinius už tam tikrus veiksmus arba net naudoti jėgą. Pavyzdžiui, kai buvo pažeisti įstaigos vidaus reikalavimai arba kalinys kelia grėsmę kitiems asmenims ar sau. Sužinokite daugiau apie įstaigos tvarką ir saugumo priemones.

Apsauga nuo kitų kalinių

Be to, įstaigos darbuotojai turėtų užkirsti kelią tiems žmonėms, kurie gali priekabiauti, atakuoti ar pakenkti jums, nepalikti jų toje pačioje kameroje. Įstaigos darbuotojai taip pat turi daryti viską, kas yra protinga, kad išvengtų galimų konfliktų tarp jūsų ir kitų kalinių. Jei konfliktas įvyko, įstaigos administracija turi išsamiai jį ištirti ir imtis veiksmų, kad ateityje būtų išvengta panašių konfliktų.

Kalinių pareigos

Už jūsų saugumą atsakingi ne tik pataisos įstaigos administracija ir darbuotojai. Kaip kalinys, jūs turite pareigą įspėti įstaigos darbuotojus, jei manote, kad esate pavojuje arba gali kilti konfliktas tarp jūsų ir kitų kalinių.

Jei manote, kad įstaigos darbuotojai priekabiavo, galite kreiptis į įstaigos administraciją.

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Jei kalėjimo administracija nesilaiko savo pareigos apsaugoti jus, tai gali pažeisti kankinimo, nežmoniško ar žeminančio elgesio draudimą ar net teisę į gyvybę.

Jei nesugebėjote užkirsti kelio konfliktui, nepranešę pataisos įstaigos personalui ar administracijai, kai tai įmanoma, negalėsite teigti, kad įstaigos darbuotojai ar administracija nesugebėjo jūsų apsaugoti, ypač jei jie negalėjo žinoti apie tokį konfliktą. Esant tokiai situacijai, jie negali būti visiškai atsakingi už jūsų saugumą ir žmogaus teisių pažeidimą.

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje galite sužinoti daugiau apie pataisos įstaigos administracijos pareigas jus apsaugoti ir jūsų pareigas apsisaugoti nuo galimų konfliktų su kitais kaliniais. Taip pat paaiškinama, kokiose situacijose gali atsirasti žmogaus teisių pažeidimų. Jei norite gauti daugiau informacijos apie įstaigos darbuotojų naudojimąsi jėga, skaitykite apie pataisos įstaigos tvarką.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma