Pataisos įstaigos administracija gali taikyti drausminę atsakomybę, jei nesilaikėte įstaigos vidaus taisyklių. Sunkiausia bausmė, kuri gali būti pskirta, yra įkalinimas vienutėje.

Visos drausminės nuobaudos turėtų būti taikomos remiantis raštu priimtu sprendimu ir laikantis tinkamos tvarkos.

Apie šį skyrių

Šiame Gido skyriuje bus paaiškintos drausminių sankcijų rūšys ir kaip jos turėtų būti taikomos.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma