Egzistuoja nacionaliniai ir tarptautiniai žmogaus teisių dokumentai, kurie gali būti jums svarbūs. 

Lietuvos teisės aktai

Lietuvoje žmogaus teisės yra įtrauktos į pagrindinį aukščiausios galiosteisės aktą – Lietuvos Respublikos Konstituciją. Konstitucijos 2 skirsnyje įtvirtinta daug svarbių žmogaus teisių.

Be teisių, kurias garantuoja Konstitucija, pagrindines vaiko teises užtikrina Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

Taip pat yra daug kitų teisės aktų, kurie savaime nėra žmogaus teisių dokumentai, tačiau gina įvairius žmogaus teisių aspektus.

pavyzdys Baudžiamojo proceso kodekse pateikiamos nuostatos, garantuojančios žmogaus teises baudžiamojo proceso metu. Visuomenės informavimo įstatymas  reglamentuoja žiniasklaidos priemonių saviraiškos laisvę.

Europos ir tarptautiniai teisės aktai

Yra keletas svarbių tarptautinių žmogaus teisių dokumentų, prie kurių Lietuva yra prisijungusi, todėl šie dokumentai yra Lietuvai privalomi.

Kai kurie dokumentai yra bendro pobūdžio ir juose pateikiamas platus žmogaus teisių sąrašas, tai yra: 

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir jos protokoluose įtvirtintas platus pilietinių ir politinių teisių spektras. Kaip valstybės narės įgyvendina šią konvenciją, prižiūri Europos Žmogaus Teisių Teismas, į kurį jūs galite kreiptis kaip privatus asmuo.

Skaitykite, kaip kreiptis į teismą.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas

Kaip ir Europos žmogaus teisių konvencijoje, šiame pakte pateikiamas platus pilietinių ir politinių teisių sąrašas. Kitaip negu Europos žmogaus teisių konvencija, šis dokumentas yra privalomas daugeliui šalių visame pasaulyje. Pakto įgyvendinimą prižiūri Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas, į kurį jūs galite kreiptis kaip privatus asmuo.

Skaitykite, kaip kreiptis į Komitetą.

Europos socialinė chartija

Europos socialinėje chartijoje pateikiamas išsamus ekonominių ir socialinių teisių sąrašas. Europos socialinių teisių komitetas prižiūri, kaip valstybės narės laikosi chartijos. Komitetas nepriima individualių skundų, bet yra atviras tam tikrų organizacijų tipų kolektyviniams skundams.

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas

Kaip galima spėti iš pavadinimo, šiame pakte deklaruojamas platus ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių spektras. Šis paktas taip pat yra privalomas daugeliui šalių visame pasaulyje. Pakto įgyvendinimą prižiūri Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas, į kurį gali kreiptis ir privatūs asmenys. Deja, kadangi Lietuva nėra ratifikavusi naujojo fakultatyvinio protokolo, suteikiančio tokią kreipimosi teisę, skundų prieš Lietuvą teikti negalima.

Kiti dokumentai

Kiti dokumentai, susiję su siauresnėmis teisėmis ar grupėmis

  • Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (skaityti dokumentą)
  • Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą (skaityti dokumentą

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma