Asmuo, įtariamas nusikalstamos veikos padarymu, gali būti sulaikomas ir suimamas. Tačiau laikino sulaikymo ir suėmimo procedūros turi būti teisėtos ir nepažeidžiančios žmogaus teisių.

Asmenį, kuris įtariamas nusikalstamos veikos padarymu, galima sulaikyti. Sulaikymo ir suėmimo pagrindai, galiojantys Lietuvoje, yra išvardyti Baudžiamojo proceso kodekse. Policija jus sulaikyta gali laikyti ne ilgiau kaip 48 valandas. Praėjus šiam terminui, policija privalo jus paleisti, arba, remiantis specialia teisėjo nutartimi, jums yra skiriamas kardomasis kalinimas (suėmimas).  

Laikinas sulaikymas, suėmimas ir žmogaus teisės

Žmogaus teisės saugo teisę į asmens laisvę ir saugumą. Taigi, neteisėtas ir savavališkas žmogaus sulaikymas ir suėmimas yra draudžiamas. Tai reiškia, kad policija privalo turėti teisėtą pagrindą jus sulaikyti ir suimti, ji privalo laikytis aiškiai reglamentuotų procedūrų ir elgtis su jumis pagarbiai. Laikino sulaikymo ir suėmimo metu gali būti pažeistos tokios žmogaus teisės, kaip teisė į laisvę ir saugumą, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, nežmoniško, žeminančio elgesio ar kankinimo draudimas bei teisė į privatumą.  

Daugiau apie šį Gidą

Šiame Gide aprašomos situacijos, kada jus gali sulaikyti ir suimti, procedūros, kurių privaloma laikytis, kaip su jumis turi būti elgiamasi ir kokie žmogaus teisių pažeidimai gali būti padaryti šio proceso metu.  

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma