Kas?

Žmogaus teisių standartai reikalauja, kad sprendimą dėl suėmimo (kardomojo kalinimo) priimtų teismas arba teisminio pobūdžio institucija. Lietuvoje nutartį dėl suėmimo turi priimti ikiteisminio tyrimo teisėjas iki teismo proceso pradžios, arba teismas, jeigu jau pradėtas jūsų bylos teisminis nagrinėjimas.  

Dalyvavimas

Jūs turite teisę dalyvauti teismo posėdyje ir išdėstyti savo argumentus, kodėl jus reikėtų paleisti į laisvę. Posėdyje turi būti leidžiama dalyvauti ir jūsų advokatui, kuris padėtų jums nagrinėjant suėmimo klausimą. Jeigu jūs nesuprantate ir/ar nekalbate lietuviškai, ikiteisminio tyrimo teisėjas arba teismas privalo pakviesti į posėdį valstybės apmokamą vertėją.

Pagrįstas sprendimas

Ikiteisminio tyrimo teisėjas ar teismas turi išnagrinėti visus faktus už ir prieš jūsų suėmimą. Teisėjai turi tai padaryti labai atidžiai ir kruopščiai. Ikiteisminio tyrimo teisėjas privalo priimti visapusiškai pagrįstą sprendimą, ypač jeigu jis nusprendė toliau laikyti jus suimtą. Tai reiškia, kad sprendime turi būti labai aiškiai išdėstyti pagrindai, kuriais remiantis jūs būsite suimti, ir kodėl tai tebėra būtina šioje baudžiamojo proceso stadijoje. Pagrindai negali būti paviršutiniški arba bendriniai. Jeigu jūs nesuprantate lietuviškai, teismas nedelsdamas turi pateikti jums sprendimo vertimą jums suprantama kalba.

Apskundimas

Jūs turite teisę apskųsti nutartį dėl jūsų suėmimo. Skundą galite pateikti, jeigu esate įsitikinęs, kad buvo nagrinėjami klaidingi faktai arba buvo remiamasi neteisėtais pagrindais, arba proceso metu nebuvo paisoma jūsų žmogaus teisių. Labai svarbu paduoti skundą per nustatytą terminą – per 20 dienų nuo skundžiamo sprendimo priėmimo. Apskundimo procedūra ir terminas turi būti nurodyti jūsų sprendime dėl suėmimo. Jie taip pat yra nurodyti Baudžiamojo proceso kodekse.

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Jeigu jūsų suėmimo procesas neatitiko aprašytų reikalavimų, gali būti pažeista teisė į asmens laisvę ir saugumą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma