Prieglobstis, dar vadinamas tarptautine apsauga, yra teisinė apsauga, suteikiama žmonėms, kurie patiria persekiojimą ar rimtą žalą savo kilmės šalyje.

Kas yra pabėgėlis?

Kertinis tarptautinės apsaugos dokumentas yra Konvencija dėl pabėgėlių statuso, dar vadinama Ženevos konvencija arba 1951 m. Pabėgėlių konvencija. Konvencijoje pabėgėlis apibrėžiamas kaip asmuo, kuris yra už savo šalies ribų ir negali ar nenori grįžti į savo kilmės šalį dėl pagrįstos baimės būti persekiojamam dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar politinių įsitikinimų.

pavyzdys Galite būti laikomas pabėgėliu, jei esate opozicijos aktyvistas, pasisakantis prieš savo valstybės valdymo režimą, ir dėl jūsų politinių pažiūrų valdžios institucijos išduoda jūsų suėmimo orderį.

Su tarptautine apsauga susijusios procedūros ir sąlygos yra įtvirtintos Europos Sąjungos (ES) teisėje, kuri yra ir Lietuvos teisės aktų (Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties) pagrindas. ES Kvalifikavimo direktyva nustato standartus, pagal kuriuos gali būti suteikta tarptautinė apsauga.

Kas yra persekiojimas?

Pabėgėlio apibrėžimas ES Kvalifikavimo direktyvoje atitinka 1951 m. Pabėgėlių konvencijos apibrėžimą. ES Kvalifikavimo direktyvoje taip pat paaiškinama persekiojimo, kuris apibrėžiamas kaip sunkus pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas, reikšmė, įskaitant, bet neapsiribojant:

  • fizinio, psichologinio ar seksualinio smurto veiksmais
  • diskriminacinėmis teisinėmis, administracinėmis ar teisminėmis priemonėmis
  • neproporcingu ir (ar) diskriminuojančiu baudžiamuoju persekiojimu ar bausme

Kas yra papildoma apsauga?

ES Kvalifikavimo direktyvoje išskiriamos dvi tarptautinės apsaugos formos: pabėgėlio statusas ir papildoma apsauga. Papildoma apsauga suteikiama žmonėms, kurie nėra laikomi pabėgėliais pagal 1951 m. Pabėgėlių konvencijoje pateiktą apibrėžimą, bet kuriems gresia rimta žala grįžus į savo kilmės šalį, įskaitant:

  • mirties bausmę
  • kankinimą, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą
  • rimtą ir individualią grėsmę, kylančią dėl smurto tarptautinio ar vidaus ginkluoto konflikto metu

Pagrindinis skirtumas yra tas, kad papildoma apsauga nėra susijusi su penkiais pabėgėlio statuso pagrindais (rase, religija, tautybe, priklausymu tam tikrai socialinei grupei ar tam tikros politinės nuomonės palaikymu).

pavyzdys Papildomą apsaugą galite gauti, jei jūsų šalyje kyla ginkluotas konfliktas ir dėl smurto jūs negalite likti savo namuose.

Kas yra prieglobsčio prašytojas?

Prieglobsčio prašytojas apibrėžiamas kaip asmuo, kuris kreipėsi dėl tarptautinės apsaugos, tačiau dar nėra priimtas sprendimas dėl prieglobsčio suteikimo.

Prieglobstis ir žmogaus teisės

Teisė prašyti prieglobsčio yra glaudžiai susijusi su žmogaus teisėmis. Tai reiškia, kad jūs turite teisę gyventi ten, kur jūsų žmogaus teisės yra gerbiamos – jei jūsų kilmės valstybė negali jūsų apsaugoti nuo rimtų žmogaus teisių pažeidimų arba yra tokių pažeidimų vykdytoja, kitoms valstybėms neleidžiama jūsų išsiųsti atgal. Pagrindinės teisės, kurios gali būti pažeistos, yra jūsų teisė į gyvybę, kankinimo draudimas arba teisė į laisvę ir saugumą.

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje rasite informacijos apie tai, kaip kreiptis dėl prieglobsčio, kokia procedūra taikoma, kokios yra jūsų teisės prieglobsčio prašymo nagrinėjimo metu ir po to, kokiais atvejais galite būti sulaikytas kaip prieglobsčio prašytojas.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma