ES ir Lietuvos teisė suteikia jums šias garantijas, kad būtų užtikrinta sąžininga prieglobsčio procedūra.

Teisė gauti informaciją

Jūs turite teisę gauti informaciją apie savo teises ir pareigas, įskaitant informaciją apie pagalbą, susijusią su priėmimo sąlygomis, teisinę pagalbą, informaciją teikiančias organizacijas, prašymo nagrinėjimo terminus ir įsipareigojimų nevykdymo pasekmes. Informacija turi būti pateikta žodžiu ir raštu jums suprantama kalba.

Jūs taip pat turite teisę susipažinti su informacija, į kurią Migracijos departamentas ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba atsižvelgė, priimdami sprendimą dėl jūsų prašymo.

Teisė būti išklausytam

Jūs turite teisę į asmeninį pokalbį. Pokalbio metu jums turi būti suteikta galimybė pateikti argumentus, reikalingus jūsų prieglobsčio prašymo pagrindimui. Tai apima galimybę pateikti paaiškinimus dėl detalių, kurių gali trūkti pradiniame prašyme, arba dėl jūsų pareiškimų nenuoseklumo ar prieštaravimo.

Teisė gauti vertėjo paslaugas

Jūs turite teisę gauti vertėjo paslaugas pokalbio metu ir kitais atvejais, kai valdžios institucijos kreipiasi į jus. Jūs taip pat turite teisę, kad visi Migracijos departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos rašytiniai aktai ir sprendimai būtų išversti į jums suprantamą kalbą.

Teisė likti šalyje

Jūs turite teisę likti Lietuvoje iki tol, kol Migracijos departamentas priims sprendimą dėl jūsų prieglobsčio prašymo ir sprendimas taps galutinis. Sprendimas tampa galutinis, jei jūs neapskundėte sprendimo arba jei administracinis teismas atmetė jūsų skundą. 

Teisė į teisines konsultacijas ir paramą

Jūs turite teisę bendrauti su Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių komisaru ar bet kuria kita organizacija, teikiančia teisines ar kitokias konsultacijas prieglobsčio prašytojams. Jums turi būti suteikta galimybė visais procedūros etapais konsultuotis su teisininku.

Tinkama pagalba esant specialiesiems poreikiams

Jei turite specialiųjų poreikių, turite teisę į reikiamą pagalbą, atitinkančią jūsų poreikius. Pareiškėjas, turintis specialiųjų poreikių, yra pažeidžiamas asmuo, pavyzdžiui:

 • nepilnametis
 • nelydimas nepilnametis
 • asmuo su negalia
 • vyresnio amžiaus asmuo
 • nėščia moteris
 • vieniša mama ar tėvas su nepilnamečiais vaikais
 • prekybos žmonėmis auka
 • asmuo, sergantis sunkia liga
 • asmuo, turintis psichinės sveikatos problemų
 • asmuo, patyręs kankinimą ar prievartą
 • asmuo, patyręs psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą

Visos institucijos turi atsižvelgti ir sistemingai įvertini jūsų specialiuosius poreikius visos tarptautinės apsaugos procedūros metu.

Garantijos nelydimiems nepilnamečiams

Ypatingos procesinės garantijos yra suteikiamos nelydimiems nepilnamečiams. Svarbu – nelydimiems nepilnamečiams turi būti paskirtas atstovas procesiniams veiksmams atlikti. Procese, kai dalyvauja nelydimas nepilnametis, visų pirma reikia atsižvelgti į nepilnamečio teises ir geriausius interesus.

Skaitykite apie jūsų teises, susijusias su priėmimo sąlygomis.

Apskundimas

Jei manote, kad prieglobsčio procedūros metu buvo pažeistos jūsų teisės, galite pateikti skundą administraciniam teismui. Skaitykite daugiau apie apskundimą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma