Saviraiškos laisvė ir reputacija

Kritikos skelbimas arba viešai reiškiama aštri nuomonė gali turėti neigiamų pasekmių kitiems žmonėms, ypač jeigu toks pareiškimas visiškai arba iš dalies neatitinka tiesos. Šmeižtas – tai melagingo arba iš dalies melagingo pareiškimo, kenkiančio kito asmens, asmenų grupės ar juridinio asmens reputacijai, skelbimas.  

Ginčo atveju teismai gali taikyti apribojimus ir atsakomybę už informacijos, kritikos ar labai įžeidžiančių ir žeminančių nuomonių skleidimą, jeigu jos gali pakenkti kitiems asmenims ir yra melagingos arba nepagrįstos faktais. Tokiu atveju vieno asmens saviraiškos laisvė gali būti apribota siekiant apsaugoti kito asmens reputaciją, garbę ar orumą. 

Faktinis pagrįstumas

Šmeižto byloje teismas vertina ar ginčijamas pareiškimas yra pagrįstas tikromis ir patikimomis aplinkybėmis. Jeigu pareiškime pateikiami faktai, autorius ar leidėjas turi įrodyti, kad jie tikrai teisingi. Jeigu pareiškimas atspindi nuomonę, autorius ar leidėjas turi pateikti pakankamai faktinių duomenų, leidžiančių šią nuomonę pagrįsti. 

pavyzdys Jeigu viešai pareiškiate, kad koks nors asmuo buvo neištikimas savo sutuoktiniui, šis asmuo gali paduoti jus į teismą dėl šmeižto, kuriuo buvo įžeista garbė ir orumas. Teisme turėsite įrodyti, kad žinote faktų, kuriais galite pagrįsti savo pareiškimą.

Viešasis interesas ir asmens statusas

Kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti leistinų pareiškimų rūšis ir tai, ar jų faktinis pagrįstumas yra pakankamas. Leistina kritika ir ją pagrindžiančių faktų mastas taip pat priklauso nuo asmens, kuriam ji taikoma, statuso ir viešojo intereso. Jeigu kalbama apie viešąjį asmenį, kurio veiksmai atitinka svarbų viešąjį interesą, pareiškimą pagrindžiančių faktų svarba bus vertinama ne taip griežtai kaip atsitiktinio privataus asmens atveju. 

pavyzdys Pareiškimas, kuriame teigiama, kad politikas galbūt neišvengė interesų konflikto, remiantis menkais įrodymais, vertinamas ne taip griežtai kaip ginčas, susijęs su privačiu asmeniu.

Teisėti apribojimai

Bet kokia teismo paskirta priemonė ar sankcija, apribojanti autoriaus ar leidėjo saviraiškos laisvę, turi būti teisėta. Tai reiškia, kad priemonė ar sankcija turi atitikti šias sąlygas: 

  • nustatyta įstatymu
  • siekia teisėto tikslo apsaugoti kitų asmenų reputaciją, garbę ir orumą
  • yra būtina ir proporcinga

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje galite daugiau sužinoti apie šmeižto bylose svarbius aspektus. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma