Bet kokie saviraiškos laisvės apribojimai turi būti pagrįsti ir išimtiniai – taikomi tik individualiais atvejais. Taigi policija, teismai, valstybinės institucijos ir net privatūs asmenys ir organizacijos privalo įrodyti, kad bet kokia apribojimo priemonė:

  • nustatyta įstatymuose
  • skirta pasiekti teisėtą tikslą
  • būtina norint užtikrinti teisėtą tikslą
  • proporcinga

Sužinokite daugiau apie šiuos kriterijus:

Teisinis pagrindas

Bet kokia apribojimo priemonė turi būti pagrįsta įstatymu. Tai reiškia, kad policija ar net jūsų darbdavys negali apriboti jūsų saviraiškos laisvės, jeigu tokia galimybė nenumatyta įstatyme. 

pavyzdys Lietuvos baudžiamojoje teisėje įtvirtinta, kad asmuo, kuris viešai kursto neapykantą prieš tam tikras etnines grupes, turi būti nubaustas.

pavyzdys Darbdavys gali patvirtinti vidaus darbo tvarkos taisykles, kuriomis draudžiama asmeniui viešai atskleisti darbe sužinotą informaciją. Tačiau darbdavys negali taikyti savavališkų apribojimų, pagrįstų tik vidaus įsakymais, bet ne įstatymu.

Teisėtas tikslas

Bet kuri apribojimo priemonė turi siekti svarbaus tikslo, kurį valstybė turi ginti (t.y. teisėto tikslo). Tokie tikslai yra išvardyti teisiniuose dokumentuose, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje.

pavyzdys Apribojimai gali būti taikomi siekiant užkirsti kelią konfidencialios informacijos paviešinimui, apsaugoti kitų žmonių teises ir interesus arba išvengti viešosios tvarkos pažeidimo, nusikaltimo ir pananašiai.

Būtinumas

Imtis konkrečių apribojimo priemonių galima tik tada, kai tai tikrai būtina norint pasiekti teisėtą tikslą. Valstybinės institucijos privalo šį būtinumą įrodyti.

pavyzdys Siekiant užtikrinti kariuomenės neutralumą, būtų tikslinga neleisti kariams išreikšti paramą politinėms partijoms ar organizuoti jų palaikymo kampanijas. Tačiau toks apribojimas neturėtų užkirsti kelio kariams keistis pažiūromis ir nuomonėmis dėl kariuomenės struktūros ar kitų problemų, susijusių su kariuomenės gyvavimu.

Proporcingumas

Pirma, bet kuri apribojimo priemonė turi būti proporcinga teisėtam tikslui siekti. Tai reiškia, kad jūsų saviraiškos laisvė turi būti derinama su teisėmis ar interesais, kuriuos valstybė mėgina apginti.

pavyzdys Teismas turėtų argumentuoti, kodėl viešojo asmens privatumo apsauga tam tikroje byloje yra svarbesnė negu viešasis interesas gauti informaciją, kuri buvo paviešinta.

Antra, sankcijos ir apribojimai negali būti per dideli, o valdžios institucijos privalo įrodyti, kad švelnesnėmis priemonėmis teisėtas tikslas nebūtų pasiektas. Jeigu jūsų teiginiai pažeidė kitų asmenų teises, jums skirta sankcija turi būti proporcinga šiam pažeidimui. Tai reiškia, kad bausmė turi būti pagrįsta ir atitikti jūsų padaryto pažeidimo pavojingumą ir sunkumą.

pavyzdys Jeigu teismas patraukė jus baudžiamojon atsakomybėn už pernelyg aštrią viešojo asmens kritiką, tai veikiausiai būtų laikoma neproporcinga atsakomybe. Jeigu teismas pareikalavo sumokėti baudą, tris kartus viršijančią kada nors byloje priteistą baudą už šmeižtą, tokia bausmė taip pat būtų neproporcinga.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma