Šis reikalavimas taikomas tiek galutiniam teismo sprendimui, tiek įvairiems sprendimams teismo proceso metu. Tokiu būdu garantuojama, kad teismo sprendimas nebuvo priimtas vienašališkai ir kad sprendimo priėmimo procese šalys buvo išklausytos ir išgirstos.

Teismo motyvų apimtis ir išsamumas priklauso nuo šių dalykų:  

  • sprendimo rūšies; 
  • sprendimo svarbos bylos nagrinėjimo procese;
  • klausimų, kurie aptariami tame sprendime, pobūdžio.

pavyzdys Galutinis sprendimas, kuriuo viena šalis įpareigojama atlyginti nuostolius kitai šaliai, turi būti pakankamai motyvuotas; tačiau sprendimas dėl procedūrinio termino pratęsimo nebūtinai turi būti toks išsamus.  

Pakankama motyvacija

Sprendime turi būti pateikiama pakankamai motyvų, t. y. sprendimas turi būti pagrįstas, nors teismas ir nesutinka su jūsų pozicija. Kita vertus, pareiga nurodyti motyvus nereiškia, kad kiekvieną argumentą, kurį pateikėte savo pareiškime ar paaiškinime, teismas turi išsamiai aptarinėti ar net paminėti savo sprendime. Tačiau jeigu jūsų pateiktas argumentas gali turėti lemiamos įtakos bylos baigčiai, teismas turi tai apsvarstyti savo sprendime. 

Taikymo sritis

Pareiga priimti pagrįstą sprendimą netaikoma kiekvienam teismo priimamam sprendimui. Tačiau ši pareiga taikoma visiems nuosprendžiams ir sprendimams, kurie turi reikšmės jūsų teisėms. Kai teismas priima nesudėtingą sprendimą, pagrįstą konkrečia teisės norma, teisėjas neprivalo pateikti išsamių motyvų.

pavyzdys Sprendimas apriboti asmens teisnumą turi būti pakankamai motyvuotas. Tačiau sprendimas nepriimti konkrečių dokumentų, nes šalis praleido galutinį terminą jiems pateikti, nereikalauja išsamesnio paaiškinimo.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma