Jūs galite pateikti pareiškimą Europos žmogaus teisių teismui, jeigu esate įsitikinęs, kad Lietuvos (ar kitos valstybės, kuri yra pasirašiusi Europos žmogaus teisių konvenciją) valstybės pareigūnai ar institucijos pažeidė jūsų žmogaus teises. 

Tačiau yra keletas sąlygų, į kurias privalote atsižvelgti prieš pateikdami pareiškimą:

Jūsų teisių pažeidimas turi būti susijęs žmogaus teisėmis, kurios įtvirtintos konvencijoje ir jos protokoluose

Europos žmogaus teisių teismas negali nagrinėti bylų, kurios nėra tiesiogiai susijusios su konvencijos saugomomis žmogaus teisėmis. 

Pažeidimą turi būti padariusi valstybinė institucija arba pareigūnai

Europos žmogaus teisių teismas negali tirti privačių bendrovių, tarptautinių organizacijų ar privačių asmenų, kurie neatstovauja Lietuvos valstybinėms įstaigoms, sprendimų ar veiksmų.

Jūs galite skųsti tik pažeidimą, padarytą jūsų ar kito asmens, kuriam jūs turite teisę atstovauti, atžvilgiu

cJūs negalite skųsti kito asmens žmogaus teisių pažeidimo, jeigu neturite įgaliojimo, suteikiančio teisę pateikti pareiškimą to asmens vardu.     

išimtis Jūs turite teisę savo vardu pateikti pareiškimą, jeigu dėl galimo žmogaus teisių pažeidimo mirė ar dingo jūsų šeimos narys ar giminaitis, ir šis pažeidimas paveikė jus asmeniškai ir tiesiogiai. 

Prieš skųsdamiesi Europos žmogaus teisių teismui, pirmiausia jūs turite pateikti skundą institucijai, atsakingai už tokių problemų išsprendimą Lietuvoje

Europos žmogaus teisių teismas negali tirti galimo jūsų teisių pažeidimo, jeigu jūs nebandėte spręsti problemos pirmiausia pasinaudodamas visomis įprastinėmis teisinės gynybos priemonėmis, kurios yra nustatytos nacionaliniuose įstatymuose.     

pavyzdys Jeigu jūs galvojate, kad jūsų bylą nagrinėjantis teisėjas yra šališkas ir negalės būti objektyvus, pirmiausia turite paprašyti jį nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo. Jeigu teisėjas atsisako, jūs privalote pateikti apeliacinį skundą aukštesnės instancijos teismui. Tik po to jūs galite pateikti pareiškimą Europos žmogaus teisių teismui.

Jūs turite pateikti pareiškimą per 4 mėnesius nuo pažeidimo dienos arba paskutiniojo neigiamo sprendimo, susijusio su jūsų skundu, priėmimo dienos

Užpildytas ir išsamus pareiškimas su visais teismo prašomais dokumentais turi būti išsiųstas per 4 mėnesius nuo paskutiniojo sprendimo, kurį dėl jūsų skundo priėmė Lietuvos valstybinės valdžios įstaigos arba teismai, dienos. Jeigu tokios nacionalinės institucijos, kuriai galėtumėte pateikti skundą, nėra, 4 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo galimo pažeidimo dienos. 4 mėnesių laikotarpis baigiasi paskutiniąją dieną, nors ji būtų poilsio ar šventinė diena. Todėl neatidėliokite pareiškimo išsiuntimo iki paskutinės dienos – ant pareiškimo esančio pašto antspaudo data bus laikoma pareiškimo pateikimo data.

pastaba Jei paskutinis kompetentingos nacionalinės institucijos ar teismo sprendimas buvo priimtas iki 2022 m. vasario 1 d., pareiškimą galima pateikti per 6 mėnesius.

svarbu Išsiųskite savo pareiškimą kuo greičiau, nes teismas gali paprašyti jūsų papildomų dokumentų, kurių neįtraukėte į savo pradinį pareiškimą. Jums nebus suteikta papildomai laiko išsiųsti šiuos dokumentus teismui. Visi prašomi dokumentai turi būti išsiųsti iki pasibaigiant pradiniam 4 mėnesių laikotarpiui, priešingu atveju jūsų pareiškimas bus atmestas.

Jūsų žmogaus teisių pažeidimo neturi būti išsprendusi ar ištyrusi kita žmogaus teisių gynimo institucija

Jeigu pažeidimas buvo išspręstas arba žalą dėl pažeidimo Lietuvos teismai ar valstybinės valdžios institucijos atlygino, Europos žmogaus teisių teismas atsisakys priimti jūsų pareiškimą.

pavyzdys Jeigu jums nebuvo leista pateikti savo argumentų ar pastebėjimų pirmos instancijos teisme, tačiau apeliacinis teismas panaikino pirmos instancijos teismo sprendimą ir leido jums išsamiai pasisakyti ir nekliudomai dalyvauti žodinio bylos nagrinėjimo procese, jūsų skundas bus atmestas kaip nepriimtinas.

Žmogaus teisių pažeidimu jums turi būti padaryta esminė žala

Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, galimo kankinimo, nežmoniško elgesio ar neteisėto laisvės atėmimo, pažeidimu padaryta žala traktuojama kaip esminė, atsižvelgiant į pačios pažeistos teisės svarbą. Tačiau kitais atvejais dėl jūsų žmogaus teisių pažeidimo patirti nepatogumai ir nuostoliai turi būti pakankamai reikšmingi, kad teismas imtųsi jūsų bylos. 

pavyzdys Jeigu dėl savo turtinių teisių pažeidimo jūs praradote 50€, labiausiai tikėtina, kad teismas, susipažinęs su jūsų pareiškimu, atmes jį kaip nepriimtiną. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma